Goede raad

Links

Een interessante website om alles eens zeer uitvoerig te bekijken is www.centenvoorstudenten.be

Uitschrijven tijdens het academiejaar

Als je je uitschrijft tijdens het academiejaar, hou dan rekening met volgende zaken:

Alternatieve fondsen

Naast de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap bestaan er nog studiebeurzen en studieleningen van andere organisaties.

 

Andere financieringsbronnen

 

Naast de studietoelagen van de Vlaamse overheid bestaan er nog andere vormen van financiële ondersteuning van studenten.

 

In eerste instantie zijn er de financiële tussenkomsten, in de vorm van toelagen of (renteloze) leningen, die worden verstrekt door de studentenvoorzieningen en sociale diensten van hogescholen en universiteiten.

Het sociaal fonds van het ANPCB

Korte beschrijving: 
het sociaal fond van het ANCPB

Het Sociaal Fonds van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden geeft premies aan studenten die een opleiding volgen tot accountant, technicus (met uitzondering van informaticus) en directieassistent. Wie slaagt in het eerste jaar krijgt een premie van €200,00, wie afstudeert ontvangt nog eens €200,00. Wie nadien effectief begint te werken in een bedrijf dat valt onder PC 218 met een arbeidsovereenkomst van tenminste 1 jaar of voor onbepaalde duur, ontvangt €350,00. De aanvraag voor deze premie doe je zelf.

Opleidingscheques voor werknemers

Ben je werknemer of ambtenaar en woon je in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je met de opleidingscheques voor werknemers een opleiding betalen bij een erkende opleidingsverstrekker.
Je kan de cheques ook gebruiken tijdens de opname van een tijdskrediet of voor opleidingen die worden gevolgd tijdens betaald educatief verlof.
Jongeren tussen 16 en 25 jaar die tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst of met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uur per maand, kunnen géén opleidingscheques krijgen.

Educatief verlof

Korte beschrijving: 
Studeren en educatief verlog

Educatief verlof is het recht van voltijdse en sommige deeltijdse werknemers in de privé-sector, die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerd) loon. Het aantal uren toegelaten afwezigheid is onder meer afhankelijk van de aard van de opleiding en het aantal gevolgde uren. De afwezigheid moet in overleg met je werkgever gepland worden. Je moet het verlof opnemen tussen de aanvang van het academiejaar en het einde van de eerste examenzittijd.

tijdskrediet

Korte beschrijving: 
studeren met tijdskrediet

Werk je in de privé-sector en voldoe je aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden, dan kan je je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk onderbreken gedurende minimum 3 maanden en maximum 1 jaar en ontvang je in die periode een onderbrekingsuitkering. Naast dit algemeen recht op tijdskrediet bestaat er een specifiek tijdskrediet van maxumum 36 maanden dat je kan aanwenden om een erkende opleiding te volgen. Tijdskrediet vraag je aan bij je werkgever en de onderbrekingsvergoeding ter vervanging van je loon bij de RVA. 

Examencontract

Korte beschrijving: 
examencontract juridische aspecten

Als je door omstandigheden niet in staat bent om de lessen te volgen, kan je je door zelfstudie voorbereiden op de examens. Voor de meeste opleidingen is het mogelijk je met een examencontract in te schrijven.

studeren met een werkloosheidsuitkering

Korte beschrijving: 
studeren met een werkloosheidsuitkering

vrijstelling voor het volgen van studies met volledig leerplan

Als werkloze kan je in principe geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen wanneer je studies met volledig leerplan volgt (= ingeschreven met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten per academiejaar), behalve indien je de studies volgt na 17 uur, op zaterdag of indien de RVA je een vrijstelling geeft.

Inhoud syndiceren